Yến bài nhỏ - A6A

A6A

Bao bì:
. Hộp 20grams
. Hộp 50grams
. Hộp 100grams