Yến bài lớn - A6

A6

Bao bì:
. Hộp 20grams
. Hộp 50grams
. Hộp 100grams