Yến huyết đặc biệt - A0

A0

Bao bì:
. Hộp 20grams
. Hộp 50grams
. Hộp 100grams