Yến quang đặc biệt - A3

A3

Bao bì:
. Hộp 20grams
. Hộp 50grams
. Hộp 100grams